Pokud máte rádi psy a kočky a chcete jim pomoct

Pokud máte rádi psy a kočky a chcete jim pomoct, pošlete prosím na tuto adresu: gwanghwamoon1st@korea.kr tento email:

Dear President Moon Jae-In and South Korean Government,

Please watch these videos: Shocking Cruelty of South Korean Dog Meat Industry http://youtu.be/3uR8R8Mu70Q, The Dog Meat Professionals: South Korea http://koreandogs.org/dmp/

I am extremely upset about the torture and consumption of companion animals in South Korea.
With the ubiquity of social medias, every day we are seeing shocking and heartbreaking images and videos of innocent dogs being tortured and killed in your country.

Even though Korea has established an Animal Protection Law for companion animals, dogs are still beaten, hung, electrocuted, and treated brutally by farmers and slaughters. Also, dogs and cats are still being beaten and boiled alive for so-called elixirs, which do not have medical properties except in the minds of ignorant and gullible customers.

These practices have no place in the modern world. Other Asian countries have banned the eating of dog meat and the cruel industry that goes with it, such as Taiwan and the Philippines. Why does Korea persist in lagging behind these countries and other civilized societies?

It’s the responsibility of the Korean government to once and for all end the cruel dog meat and cat medicine industries in Korea. It is time to dismiss the childish myths and propaganda surrounding these industries and their vile products. It is time to leave behind backward and unnecessary traditions.

And it is time for Korea to start taking animal welfare seriously and show that it really does have a compassionate and ethical society. That means it is time for the Korean government to start better educating the public about the importance of spaying and neutering, about not abandoning pets, and about treating animals in a proper manner.

Until these things are done, Korea’s reputation in the international community will continue to suffer. Its citizens will continue to face shame and embarrassment. And Korea will continue to be regarded as “third world,” despite its modernization and attempts at globalized thinking.

With the upcoming 2018 Winter Olympic Games being hosted in Pyeongchang, I would ask that you do all in your power to stop this barbarism and cruelty as the world’s attention will be on South Korea both before and during the events.

From now on, I will boycott Korean products, and I will not support Korean companies or visit Korea until the abuse of cats and dogs has finally ended.

Yours sincerely,

(váš podpis)

POZOR: NA VIDEA SE NEDÍVEJTE ANI NECHOĎTE NA VÝŠE ZMÍNĚNÉ STRÁNKY!!!

Zde je překlad do češtiny:

Vážený pane prezidente Moon Jae-In a vládo Jižní Koreje,
Podívejte se prosím na tato videa: Šokující krutost jihokorejského psího masového průmyslu http://youtu.be/3uR8R8Mu70Q, Odborníci na psí maso: Jižní Korea http://koreandogs.org/dmp/
Jsem nesmírně nešťastná z mučení a spotřeby společenských zvířat v Jižní Koreji.
Díky všudypřítomnosti sociálních médií každý den vidíme šokující a srdcervoucí obraz a videa nevinných psů, kteří jsou ve vaší zemi mučeni a zabíjeni.
Přestože Korea zavedla zákon o ochraně zvířat pro společenská (domácí) zvířata, psi jsou stále poráženi, věšeni, zabíjeni elektrickým proudem a ponecháni napospas brutálnímu chování farmářů a řezníků. Také psi a kočky jsou stále poráženi a vařeni živí pro takzvané elixíry, které nemají léčebné vlastnosti kromě v myslích neznalých a naivních zákazníků.
Tyto praktiky nemají místo v moderním světě. Jiné asijské země zakázaly jídlo z psího masa a krutý průmysl, který s ním jde, například Tchaj-wanu a Filipíny. Proč Korea přetrvává v zaostávání za těmito zeměmi a jinými civilizovanými společnostmi?
Je to zodpovědnost korejské vlády, aby jednou a navždy ukončila krutou výrobu jídla z těl psů a koček v Koreji. Je na čase opustit dětinské mýty a propagandu, které obklopují toto průmyslové odvětví a jeho špatné produkty. Je načase opustit zpátečnické a zbytečné tradice.
A je načase, aby Korea začala vážně brát ohled na dobré životní podmínky zvířat a ukázala, že skutečně má soucitnou a etickou společnost. To znamená, že je načase, aby korejská vláda začala lépe vzdělávat veřejnost o tom, jak důležitá je kontrola rozmnožování psů a koček, a neřešit situaci jejich opouštěním, a jak se řádně o zvířata starat.
Dokud se tak nestane, reputace Koreje v mezinárodním společenství bude i nadále trpět. Její občané budou i nadále čelit hanbě a rozpakům. A Korea bude nadále považována za „třetí svět“, a to i přes modernizaci a pokusy o globalizované myšlení.
S nadcházejícími zimními olympijskými hrami v roce 2018, které se konají v Pyeongchangu, žádám vás, abyste udělali vše, co je ve vašich silách, abyste zastavili toto barbarství a krutost, protože světová pozornost bude věnována jižní Koreji jak před, tak během událostí.
Od této chvíle bojkotuji korejské produkty a nebudu podporovat korejské společnosti ani navštěvovat Koreu, dokud konečně neskončí zneužívání koček a psů.
S úctou,
(Zdeňka Heváková)

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI POMOC A SOUCIT

Mohlo by se vám líbit...